محل

 متراژ (مترمربع) 

 ودیعه (تومان) 

 اجاره (تومان)

پاکدشت

۹۵

۲۵۰ میلیون

۰

شهر قدس

۱۰۰

۳۵۰ میلیون

۰

اسلامشهر

۱۲۷

۱۶۰ میلیون

۳ میلیون

مبارک آباد

۸۰

۲۵۰ میلیون

۰

پاکدشت

۷۵

۲۲۰ میلیون

۱۰۰ هزار

اسلامشهر

۱۲۷

۱۶۰ میلیون

۳ میلیون

پاکدشت

۸۲

۹۰ میلیون

۲ میلیون

اسلامشهر

۷۰

۱۰۰ میلیون

۰

اسلامشهر

۹۱

۳۵۰ میلیون

۰